دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان.
مشتری گرامی، همکاران ما فایلی با عنوان دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی آماده نموده اند جهت دانلود آنلاین و فوری بر روی دکمه دریافت فایل کلیک نمایید

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی با هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود

مشخصات فایل

تعداد صفحات 122
حجم 175 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه شادکامی و با هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود. به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع علمی و براي اجراي آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانی روزانه عادی دختر و پسر منطقه درودزن به تعداد 1080 نفر در سال تحصیلی 1393- 1392بود که تعداد 283 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه های شادکامی آکسفورد (1989)؛ احساس پیوستگی و پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو (2005) استفاده شده است که روايي و پايايي آنها مورد تأييد قرار گرفت. 

 

 

 

 

 

تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پرسش نامه  ها در دو  سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام شده است. در سطح آمار توصيفي از آماره هايي نظير فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطي از آزمون  همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد احساس پیوستگی با شادکامی رابطه مثبت و معنادار و از بین ابعاد نارسایی هیجانی بین بعدهای ناتوانی در شناسایی هیجانات و ناتوانی در بیان احساسات با شادکامی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که احساس پیوستگی، شادکامی را به صورت مثبت و نارسایی هیجانی شادکامی را به صورت منفی پیش بینی می کند و از بین ابعاد احساس پیوستگی، بعدهای قابل درک بودن و کنترل پذیری به صورت مثبت قوی ترین پیش بینی کننده شادکامی و از بین ابعاد نارسایی هیجانی ناتوانی در شناسایی هیجانات به صورت منفی قوی ترین پیش بینی کننده شادکامی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه    3
1-2-بيان مسأله    4
1-3-اهميت و ضرورت پژوهش    8
1-4-هدف  پژوهش    8

 

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1-مبانی نظری شادکامی    13
2-1-1-ابعاد شادی    17
2-1-2-بعد عاطفی شادی    17
2-1-3-بعد شناختی شادی    18
2-1-4-عوامل موثر بر شادکامی    18
2-1-5-شادکامی و مثبت اندیشی     23
2-2-مبانی نظری احساس پیوستگی    25
2-2-1-بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی    30
2-3-مبانی نظری نارسایی هیجانی    34
2-4-پیشینه پژوهشی    44
الف) رابطه احساس پیوستگی و شادکامی و متغیرهای مربوطه    44
ب)رابطه نارسایی هیجانی و شادکامی و متغیرهای مربوطه    47
ج)پژوهش های در زمینه احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی    48
2-5-جمع بندي    49
2-6-فرضیه‌های پژوهش    51

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1-طرح پژوهش    53
3-2-جامعه آماري    53
3-3-وضعیت جمعیت شناختی نمونه پژوهش    53
3-4-ابزار پژوهش    54
3-5-شیوه اجرای پژوهش    58
3-6-روش تجزیه و تحلیل آماری    58
3-7-ملاحظات اخلاقي    59

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1-يافته هاي توصيفي     61
4-2-يافته هاي استنباطي    61

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 
5-1-خلاصه پژوهش    68
5-2-تحلیل یافته های پژوهش    69
5-3-محدوديت هاي پژوهش    74
5-4-پيشنهادهاي کاربردي    74
5-5-پيشنهادهاي پژوهشي    59

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی     77
منابع انگلیسی    80

 

 

پيوست‌ها
پيوست الف) پرسشنامه احساس پیوستگی     91
پيوست ب) پرسشنامه نارسایی هیجانی     97
پيوست ج) پرسشنامه شادکامی آکسفورد     99
چکیده انگلیسی     101

 

 

 

فهرست جدول ها
جدول (3-1) توزیع حجم نمونه بر حسب جنسیت    53
جدول (4-1) شاخص هاي آماري احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی    61
جدول (4-2) آزمون کولموگرف اسمیرنف    62
جدول (4-3) ماتریس همبستگی بین ابعاد احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی    63
جدول (4-4) نتایج رگرسیون ابعاد احساس پیوستگی با شادکامی    64
جدول (4-5) نتایج رگرسیون ابعاد نارسایی هیجانی با شادکامی    65
جدول (4-6) نتایج رگرسیون پیش بینی شادکامی از روی احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی66

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از download

خرید فایل word دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از download

دریافت فایل pdf دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از download

دانلود پروژه دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از download

خرید پروژه دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از download

دانلود فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از download

دریافت نمونه سوال دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از download

دانلود پروژه دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از download

خرید پروژه دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از download

دانلود مقاله دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از download

دریافت مقاله دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از download

خرید فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از download

دانلود تحقیق دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از download

خرید مقاله دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از download

دانلود فایل pdf دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از download

دانلود مقاله دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از www

خرید پروژه دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از www

دانلود فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از www

دریافت فایل word دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از www

خرید نمونه سوال دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از www

دانلود فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از www

دریافت فایل word دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از www

دانلود فایل word دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از www

خرید فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از www

دانلود تحقیق دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از www

دریافت فایل pdf دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از www

دانلود پروژه دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از www

خرید کارآموزی دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از www

دانلود فایل pdf دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از www

دانلود کارآموزی دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از www

دانلود مقاله دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از pdf

دریافت پروژه دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از pdf

خرید فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از pdf

دریافت کارآموزی دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از pdf

دانلود پروژه دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از pdf

خرید تحقیق دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از pdf

دانلود پروژه دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از pdf

دریافت تحقیق دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از pdf

خرید فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از pdf

دانلود پروژه دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از pdf

خرید فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از pdf

دانلود نمونه سوال دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از pdf

دانلود فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از pdf

دانلود کارآموزی دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از word

دریافت فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از word

دانلود فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از word

خرید نمونه سوال دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از word

دانلود تحقیق دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از word

دانلود تحقیق دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از word

خرید فایل word دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از word

دانلود پروژه دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از word

دریافت فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از word

دانلود پروژه دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از word

دانلود پروژه دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از word

دانلود فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از word

دریافت فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از word

دانلود پروژه دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از word

دانلود کارآموزی دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از word

دریافت تحقیق دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از free

دانلود مقاله دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از free

دانلود فایل pdf دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از free

خرید تحقیق دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از free

دانلود پروژه دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از free

دریافت کارآموزی دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از free

دانلود فایل word دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از free

دریافت مقاله دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از free

دانلود فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از free

دانلود فایل دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از free

دریافت فایل pdf دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از free

خرید کارآموزی دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از free

دانلود کارآموزی دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از free

دریافت فایل word دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از free

خرید تحقیق دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی از free


مطالب تصادفی